ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

Prime Cineplex

កាលបរិច្ឆេត:

Prime Cineplex - Atrium Mall, ភ្នំពេញ


មិត្តភក្តិខ្មោច (NC15) Premium
1 ម៉ោង 25 នាទី, ភាសាខ្មែរ
01:20PM
 

Scary Stories To Tell In The Dark (NA) Premium
, ភាសាអង់គ្លេស
07:30PM
 

Fall In Love At First Kiss (G) Premium
2 ម៉ោង, ភាសាខ្មែរ
05:20PM
 

The Angry Birds Movie 2 (3D) (G) Premium
1 ម៉ោង 37 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
01:20PM
 
05:35PM
 

Extreme Job (NC15) Premium
1 ម៉ោង 52 នាទី, ភាសាខ្មែរ
10:20AM
 

Yesterday (G) Premium
1 ម៉ោង 57 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
03:20PM
 

ស្នេហាកំលោះក្រមុំជនបទ (G) Premium
1 ម៉ោង 46 នាទី, ភាសាខ្មែរ
03:00PM
 

Scary Stories To Tell In The Dark (NA) Couple
, ភាសាអង់គ្លេស
01:00PM
 

I Am Mother (G) Couple
1 ម៉ោង 49 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
10:20AM
 
05:10PM
 

Yesterday (G) Couple
1 ម៉ោង 57 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
07:20PM
 

Quiet Comes The Dawn (NC15) Couple
1 ម៉ោង 38 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
03:10PM
 

មិត្តភក្តិខ្មោច (NC15)
1 ម៉ោង 25 នាទី, ភាសាខ្មែរ
06:00PM
 

Fall In Love At First Kiss (G)
2 ម៉ោង, ភាសាខ្មែរ
10:20AM
 
01:30PM
 

Extreme Job (NC15)
1 ម៉ោង 52 នាទី, ភាសាខ្មែរ
03:50PM
 

Dora And The Lost City Of Gold (ATMOS) (G)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
07:45PM
 

Pocong The Origin (G)
1 ម៉ោង 31 នាទី, ភាសាខ្មែរ
07:40PM
 

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (3D ATMOS) (NC15)
2 ម៉ោង 15 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
10:20AM
 


Prime Cineplex - Chaum Chao, ភ្នំពេញ


មិត្តភក្តិខ្មោច (NC15) True Money
1 ម៉ោង 25 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:25AM
 

Extreme Job (NC15) True Money
1 ម៉ោង 52 នាទី, ភាសាខ្មែរ
01:30PM
 
08:00PM
 

Yesterday (G) True Money
1 ម៉ោង 57 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
11:10AM
 
03:40PM
 

Quiet Comes The Dawn (NC15) True Money
1 ម៉ោង 38 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
06:00PM
 

មិត្តភក្តិខ្មោច (NC15)
1 ម៉ោង 25 នាទី, ភាសាខ្មែរ
02:00PM
 
06:00PM
 

Scary Stories To Tell In The Dark (NA)
, ភាសាអង់គ្លេស
09:20AM
 
03:45PM
 

Fall In Love At First Kiss (G)
2 ម៉ោង, ភាសាខ្មែរ
09:20AM
 
01:20PM
 
06:00PM
 

I Am Mother (G)
1 ម៉ោង 49 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
03:45PM
 
07:45PM
 

The Angry Birds Movie 2 (3D) (G)
1 ម៉ោង 37 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
01:25PM
 
06:00PM
 

Extreme Job (NC15)
1 ម៉ោង 52 នាទី, ភាសាខ្មែរ
11:45AM
 

ស្នេហាកំលោះក្រមុំជនបទ (G)
1 ម៉ោង 46 នាទី, ភាសាខ្មែរ
08:00PM
 

Dora And The Lost City Of Gold (G)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
08:20PM
 

Bring The Soul: The Movie (G)
1 ម៉ោង 45 នាទី, Korean
09:20AM
 

Pocong The Origin (G)
1 ម៉ោង 31 នាទី, ភាសាខ្មែរ
11:25AM
 

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (3D) (NC15)
2 ម៉ោង 15 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
03:25PM
 


** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX, VIP, COUPLE, PREMIUM, ATMOS, IMAX។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត