ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច

កាលបរិច្ឆេត:

រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច - អ៊ីអនម៉ល, ភ្នំពេញ


The Angry Birds Movie 2 (3D) (G) 4DX
1 ម៉ោង 37 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
11:00AM
 
01:30PM
 
06:30PM
 

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (3D) (NC15) 4DX
2 ម៉ោង 15 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
03:40PM
 
08:40PM
 

The Angry Birds Movie 2 (G) VIP
1 ម៉ោង 37 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
11:30AM
 
01:50PM
 
06:50PM
 

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (NC15) VIP
2 ម៉ោង 15 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
04:00PM
 
09:00PM
 

មិត្តភក្តិខ្មោច (NC15)
1 ម៉ោង 25 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:40AM
 
11:40AM
 
01:40PM
 
03:30PM
 
05:30PM
 
07:30PM
 
09:40PM
 

Scary Stories To Tell In The Dark (NA)
, ភាសាអង់គ្លេស
09:50AM
 
02:20PM
 
07:00PM
 
09:20PM
 

Fall In Love At First Kiss (G)
2 ម៉ោង, ភាសាខ្មែរ
10:00AM
 
12:40PM
 
03:20PM
 
06:20PM
 
09:00PM
 

I Am Mother (G)
1 ម៉ោង 49 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
12:30PM
 

The Angry Birds Movie 2 (3D) (G)
1 ម៉ោង 37 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
10:20AM
 
02:50PM
 
05:00PM
 
07:10PM
 

Extreme Job (NC15)
1 ម៉ោង 52 នាទី, ភាសាខ្មែរ
10:40AM
 
04:10PM
 
09:30PM
 

Yesterday (G)
1 ម៉ោង 57 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:30PM
 

Quiet Comes The Dawn (NC15)
1 ម៉ោង 38 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
04:40PM
 

Dora And The Lost City Of Gold (G)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
12:10PM
 

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (3D) (NC15)
2 ម៉ោង 15 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
01:20PM
 
06:40PM
 


រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច - សៀមរាប, សៀមរាប


មិត្តភក្តិខ្មោច (NC15)
1 ម៉ោង 25 នាទី, ភាសាខ្មែរ
10:00AM
 
02:00PM
 
03:45PM
 
05:30PM
 
07:15PM
 
09:00PM
 

Scary Stories To Tell In The Dark (NA)
, ភាសាអង់គ្លេស
10:15AM
 
02:50PM
 
07:00PM
 
09:10PM
 

I Am Mother (G)
1 ម៉ោង 49 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
12:25PM
 

The Angry Birds Movie 2 (3D) (G)
1 ម៉ោង 37 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
10:25AM
 
05:00PM
 

Extreme Job (NC15)
1 ម៉ោង 52 នាទី, ភាសាខ្មែរ
04:50PM
 
09:35PM
 

Yesterday (G)
1 ម៉ោង 57 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
12:30PM
 

Quiet Comes The Dawn (NC15)
1 ម៉ោង 38 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
02:45PM
 

ស្នេហាកំលោះក្រមុំជនបទ (G)
1 ម៉ោង 46 នាទី, ភាសាខ្មែរ
11:45AM
 


រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច - សូរិយា, ភ្នំពេញ


The Angry Birds Movie 2 (G) VIP
1 ម៉ោង 37 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
12:00PM
 
02:50PM
 
05:10PM
 
08:00PM
 

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (NC15) VIP
2 ម៉ោង 15 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
12:00PM
 
05:10PM
 
08:00PM
 

មិត្តភក្តិខ្មោច (NC15)
1 ម៉ោង 25 នាទី, ភាសាខ្មែរ
10:10AM
 
12:00PM
 
01:50PM
 
03:40PM
 
05:30PM
 
07:20PM
 
09:10PM
 

Scary Stories To Tell In The Dark (NA)
, ភាសាអង់គ្លេស
10:00AM
 
02:30PM
 
07:00PM
 

I Am Mother (G)
1 ម៉ោង 49 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
04:20PM
 

The Angry Birds Movie 2 (3D) (G)
1 ម៉ោង 37 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
10:00AM
 
12:05PM
 
02:10PM
 
06:40PM
 

Extreme Job (NC15)
1 ម៉ោង 52 នាទី, ភាសាខ្មែរ
11:00AM
 
04:10PM
 
09:20PM
 

Yesterday (G)
1 ម៉ោង 57 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
08:50PM
 

Quiet Comes The Dawn (NC15)
1 ម៉ោង 38 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
10:50AM
 

ស្នេហាកំលោះក្រមុំជនបទ (G)
1 ម៉ោង 46 នាទី, ភាសាខ្មែរ
12:20PM
 

Dora And The Lost City Of Gold (G)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
10:30AM
 
01:00PM
 
03:30PM
 
06:10PM
 
08:40PM
 

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (NC15)
2 ម៉ោង 15 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
01:30PM
 
06:30PM
 


រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច - អ៊ីអនម៉ល សែនសុខស៊ីធី, ភ្នំពេញ


Fast & Furious: Hobbs & Shaw (3D) (NC15) IMAX
2 ម៉ោង 15 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
01:00PM
 
09:20PM
 

John Wick: Chapter 3 - Parabellum (R18) IMAX
2 ម៉ោង 10 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
06:40PM
 

Mission: Impossible Fallout (NC15) IMAX
2 ម៉ោង 27 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
10:00AM
 
03:40PM
 

The Angry Birds Movie 2 (G) VIP
1 ម៉ោង 37 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
10:30AM
 
01:00PM
 
09:00PM
 

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (NC15) VIP
2 ម៉ោង 15 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
03:20PM
 
06:10PM
 

The White Storm 2: Drug Lords (NA)
, ភាសាចិនកុកងឺ
03:50PM
 
07:20PM
 

មិត្តភក្តិខ្មោច (NC15)
1 ម៉ោង 25 នាទី, ភាសាខ្មែរ
10:00AM
 
11:00AM
 
01:00PM
 
02:00PM
 
06:20PM
 

Scary Stories To Tell In The Dark (NA)
, ភាសាអង់គ្លេស
11:00AM
 
03:50PM
 
08:40PM
 

Fall In Love At First Kiss (G)
2 ម៉ោង, ភាសាខ្មែរ
03:00PM
 
05:50PM
 
08:30PM
 

I Am Mother (G)
1 ម៉ោង 49 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
01:10PM
 
09:20PM
 

The Angry Birds Movie 2 (3D) (G)
1 ម៉ោង 37 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
10:00AM
 
12:20PM
 
05:00PM
 

The Angry Birds Movie 2 (G)
1 ម៉ោង 37 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
01:30PM
 

Extreme Job (NC15)
1 ម៉ោង 52 នាទី, ភាសាខ្មែរ
12:40PM
 
05:20PM
 

Yesterday (G)
1 ម៉ោង 57 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
07:50PM
 

Quiet Comes The Dawn (NC15)
1 ម៉ោង 38 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
11:50AM
 
08:10PM
 

ស្នេហាកំលោះក្រមុំជនបទ (G)
1 ម៉ោង 46 នាទី, ភាសាខ្មែរ
02:30PM
 
06:20PM
 

Dora And The Lost City Of Gold (G)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
10:20AM
 
03:00PM
 

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (3D) (NC15)
2 ម៉ោង 15 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
10:20AM
 
03:40PM
 
06:30PM
 


** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX, VIP, COUPLE, PREMIUM, ATMOS, IMAX។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត