ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច

កាលបរិច្ឆេត:

រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច - អ៊ីអនម៉ល, ភ្នំពេញ


Alita: Battle Angel (3D) (NC15) 4DX
2 ម៉ោង 2 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:10PM
 

Alita: Battle Angel (NC15) VIP
2 ម៉ោង 2 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:00PM
 

Alita: Battle Angel (3D) (NC15)
2 ម៉ោង 2 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:20PM
 

Viral (NC15)
1 ម៉ោង 21 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:40PM
 

Happy Death Day 2U (G)
1 ម៉ោង 40 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:00PM
 

More Than Blue (Eng Chi Sub) (G)
1 ម៉ោង 47 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:30PM
 


រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច - សៀមរាប, សៀមរាប


Alita: Battle Angel (3D) (NC15)
2 ម៉ោង 2 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:35PM
 

Viral (NC15)
1 ម៉ោង 21 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:25PM
 

Happy Death Day 2U (G)
1 ម៉ោង 40 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:40PM
 


រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច - សូរិយា, ភ្នំពេញ


Alita: Battle Angel (NC15) VIP
2 ម៉ោង 2 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
08:40PM
 

Alita: Battle Angel (NC15)
2 ម៉ោង 2 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:00PM
 

Viral (NC15)
1 ម៉ោង 21 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:10PM
 

Happy Death Day 2U (G)
1 ម៉ោង 40 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
08:50PM
 

More Than Blue (G)
1 ម៉ោង 47 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:10PM
 

The Prodigy (R18)
1 ម៉ោង 32 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
08:40PM
 


រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច - អ៊ីអនម៉ល សែនសុខស៊ីធី, ភ្នំពេញ


Alita: Battle Angel (NC15) IMAX
2 ម៉ោង 2 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:00PM
 

Viral (NC15) 4DX
1 ម៉ោង 21 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:00PM
 

Alita: Battle Angel (IMAX 3D) (NC15) VIP
2 ម៉ោង 2 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:30PM
 

Alita: Battle Angel (3D) (NC15)
2 ម៉ោង 2 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:40PM
 

Happy Death Day 2U (G)
1 ម៉ោង 40 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:50PM
 

More Than Blue (G)
1 ម៉ោង 47 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:30PM
 

នោរា (G)
1 ម៉ោង 40 នាទី, ភាសាខ្មែរ
08:40PM
 


** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត