ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច

កាលបរិច្ឆេត:

រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច - អ៊ីអន ម៉ល, ភ្នំពេញ


Memoir (G)
1 ម៉ោង 40 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
04:00PM
 
06:20PM
 
08:40PM
 

The Commuter (G) 4DX
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
01:00PM
 
06:25PM
 

The Commuter (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
02:30PM
 
07:10PM
 
09:30PM
 

Along with the Gods: ពិភពទាំងពីរ (G) 4DX
2 ម៉ោងs 15 នាទីs, Korean
10:00AM
 
03:25PM
 
08:45PM
 

Along with the Gods: ពិភពទាំងពីរ (G)
2 ម៉ោងs 15 នាទីs, Korean
02:20PM
 
05:20PM
 
08:20PM
 

Along with the Gods: ពិភពទាំងពីរ (G)
2 ម៉ោងs 15 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
10:00AM
 
01:00PM
 

Insidious: The Last Key (NC15)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
12:50PM
 
03:15PM
 
08:30PM
 

ចុងភៅឯកផ្នែកពងចៀន (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:50AM
 
12:10PM
 
04:50PM
 

Legend Of The Demon Cat (G)
2 ម៉ោងs 10 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
10:00AM
 
05:40PM
 

Jumanji: Welcome To The Jungle (G) VIP
1 ម៉ោង 59 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
10:30AM
 
03:35PM
 

Star Wars: The Last Jedi (G) VIP
2 ម៉ោងs 32 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
08:30PM
 


រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច - សៀមរាប, សៀមរាប


Memoir (G)
1 ម៉ោង 40 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
10:15AM
 
02:35PM
 
07:15PM
 
09:20PM
 

The Commuter (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
12:10PM
 
04:30PM
 
09:30PM
 

Along with the Gods: ពិភពទាំងពីរ (G)
2 ម៉ោងs 15 នាទីs, Korean
10:30AM
 
03:30PM
 
06:50PM
 
08:50PM
 

Jeepers Creepers 3 (NC15)
1 ម៉ោង 40 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
10:00AM
 


រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច - សូរិយា, ភ្នំពេញ


Memoir (G)
1 ម៉ោង 40 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:50AM
 
12:00PM
 
02:10PM
 
03:10PM
 
04:20PM
 
06:40PM
 
08:50PM
 

The Commuter (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
10:10AM
 
10:30AM
 
03:20PM
 
03:50PM
 
08:40PM
 
08:50PM
 

Along with the Gods: ពិភពទាំងពីរ (G)
2 ម៉ោងs 15 នាទីs, Korean
10:00AM
 
12:30PM
 
01:00PM
 
05:30PM
 
06:00PM
 
08:30PM
 

Jeepers Creepers 3 (NC15)
1 ម៉ោង 40 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
12:00PM
 

Paddington 2 (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
01:00PM
 


** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត