ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច

កាលបរិច្ឆេត:

រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច - អ៊ីអនម៉ល, ភ្នំពេញ


Men In Black: International (3D) (G) 4DX
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
06:00PM
 
08:40PM
 

Men In Black: International (3D) (G) VIP
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
06:30PM
 
09:00PM
 

កំពូលអ្នកប្រណាំងកង់ អ៊ុំបុកដុង (G)
1 ម៉ោង 57 នាទី, ភាសាខ្មែរ
06:20PM
 

Long Shot (R18)
2 ម៉ោង 5 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:00PM
 

Mata Batin 2 (NC15)
1 ម៉ោង 55 នាទី, ភាសាខ្មែរ
07:10PM
 
09:40PM
 

Men In Black: International (3D) (G)
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
07:10PM
 
09:40PM
 

SisterS (NC15)
1 ម៉ោង 46 នាទី, ភាសាខ្មែរ
07:30PM
 
09:50PM
 

X-Men: Dark Phoenix (G)
1 ម៉ោង 54 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
06:50PM
 
09:20PM
 


រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច - សៀមរាប, សៀមរាប


កំពូលអ្នកប្រណាំងកង់ អ៊ុំបុកដុង (G)
1 ម៉ោង 57 នាទី, ភាសាខ្មែរ
07:10PM
 
09:30PM
 

Mata Batin 2 (NC15)
1 ម៉ោង 55 នាទី, ភាសាខ្មែរ
07:00PM
 
09:20PM
 

Men In Black: International (3D) (G)
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:45PM
 

The Hows Of Us (G)
2 ម៉ោង, ភាសាខ្មែរ
07:20PM
 


រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច - សូរិយា, ភ្នំពេញ


Men In Black: International (G) VIP
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
07:30PM
 

Long Shot (R18)
2 ម៉ោង 5 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
08:30PM
 

Mata Batin 2 (NC15)
1 ម៉ោង 55 នាទី, ភាសាខ្មែរ
06:50PM
 
09:10PM
 

Men In Black: International (3D) (G)
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
06:30PM
 
09:00PM
 

SisterS (NC15)
1 ម៉ោង 46 នាទី, ភាសាខ្មែរ
06:40PM
 
09:00PM
 

X-Men: Dark Phoenix (G)
1 ម៉ោង 54 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
06:00PM
 

The Hows Of Us (G)
2 ម៉ោង, ភាសាខ្មែរ
06:00PM
 


រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច - អ៊ីអនម៉ល សែនសុខស៊ីធី, ភ្នំពេញ


Men In Black: International (3D) (G) IMAX
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
06:30PM
 
09:00PM
 

Men In Black: International (G) VIP
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
06:00PM
 

X-Men: Dark Phoenix (G) VIP
1 ម៉ោង 54 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
08:30PM
 

កំពូលអ្នកប្រណាំងកង់ អ៊ុំបុកដុង (G)
1 ម៉ោង 57 នាទី, ភាសាខ្មែរ
07:00PM
 

The Quake (G)
1 ម៉ោង 46 នាទី, ភាសាខ្មែរ
06:10PM
 
08:30PM
 

Mata Batin 2 (NC15)
1 ម៉ោង 55 នាទី, ភាសាខ្មែរ
06:30PM
 
09:00PM
 

Men In Black: International (G)
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
06:00PM
 
08:30PM
 

SisterS (NC15)
1 ម៉ោង 46 នាទី, ភាសាខ្មែរ
06:00PM
 
08:30PM
 
09:30PM
 

សើចកប់ (G)
1 ម៉ោង 25 នាទី, ភាសាខ្មែរ
07:00PM
 
09:00PM
 


** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX, VIP, COUPLE, PREMIUM, ATMOS, IMAX។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត