ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្តលេជេន

កាលបរិច្ឆេត:

រោងភាពយន្តលេជេន - ស៊ីធីម៉ល, ភ្នំពេញ


Mata Batin 2 (NC15)
1 ម៉ោង 55 នាទី, ភាសាខ្មែរ
07:10PM
 
09:35PM
 

Men In Black: International (3D) (G)
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
07:25PM
 
08:20PM
 

SisterS (NC15)
1 ម៉ោង 46 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:50PM
 

X-Men: Dark Phoenix (3D) (G)
1 ម៉ោង 54 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
05:50PM
 


រោងភាពយន្តលេជេន - ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ


កំពូលអ្នកប្រណាំងកង់ អ៊ុំបុកដុង (G)
1 ម៉ោង 57 នាទី, ភាសាខ្មែរ
07:15PM
 

Long Shot (R18)
2 ម៉ោង 5 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:30PM
 

Mata Batin 2 (NC15)
1 ម៉ោង 55 នាទី, ភាសាខ្មែរ
07:10PM
 
09:35PM
 

Men In Black: International (3D) (G)
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
07:25PM
 
09:45PM
 

SisterS (NC15)
1 ម៉ោង 46 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:50PM
 

X-Men: Dark Phoenix (3D) (G)
1 ម៉ោង 54 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
07:05PM
 

Godzilla: King Of The Monsters (3D) (G)
2 ម៉ោង 12 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
06:40PM
 

Aladdin (3D) (G)
2 ម៉ោង 10 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:25PM
 


រោងភាពយន្តលេជេន - ទួលគោក, ទួលគោក


កំពូលអ្នកប្រណាំងកង់ អ៊ុំបុកដុង (G)
1 ម៉ោង 57 នាទី, ភាសាខ្មែរ
07:10PM
 

Long Shot (R18)
2 ម៉ោង 5 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:40PM
 

Mata Batin 2 (NC15)
1 ម៉ោង 55 នាទី, ភាសាខ្មែរ
07:20PM
 

Men In Black: International (3D) (G)
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
07:25PM
 
09:50PM
 

X-Men: Dark Phoenix (3D) (G)
1 ម៉ោង 54 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:45PM
 


រោងភាពយន្តលេជេន - Exchange Square, ភ្នំពេញ


Men In Black: International (3D Chinese Sub) (G) Diamond Class
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:35PM
 

Men In Black: International (3D) (G) Diamond Class
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
07:30PM
 

X-Men: Dark Phoenix (3D Chinese Sub) (G) Diamond Class
1 ម៉ោង 54 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:55PM
 

Godzilla: King Of The Monsters (3D Chi Sub) (G) Diamond Class
2 ម៉ោង 12 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
06:40PM
 

Race To Freedom: Um Bok Dong (G)
1 ម៉ោង 57 នាទី, Korean
07:10PM
 

Long Shot (R18)
2 ម៉ោង 5 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:35PM
 

Men In Black: International (3D ATMOS) (G)
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
07:15PM
 
09:35PM
 


រោងភាពយន្តលេជេន - Eden, ភ្នំពេញ


Men In Black: International (3D) (G) Gold Class
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
06:30PM
 
09:10PM
 

Aladdin (G) Kids
2 ម៉ោង 10 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
06:25PM
 
09:15PM
 


Long Shot (R18)
2 ម៉ោង 5 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
07:05PM
 

The Quake (G)
1 ម៉ោង 46 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
07:30PM
 

Mata Batin 2 (NC15)
1 ម៉ោង 55 នាទី, ភាសាខ្មែរ
07:10PM
 
09:35PM
 

Men In Black: International (3D) (G)
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
07:20PM
 
09:45PM
 

SisterS (NC15)
1 ម៉ោង 46 នាទី, ភាសាខ្មែរ
07:30PM
 
09:50PM
 

X-Men: Dark Phoenix (3D) (G)
1 ម៉ោង 54 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:50PM
 

Godzilla: King Of The Monsters (3D) (G)
2 ម៉ោង 12 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:25PM
 


រោងភាពយន្តលេជេន - Heritage Walk, សៀមរាប


Men In Black: International (3D) (G) Gold Class
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
06:35PM
 
09:10PM
 


Long Shot (R18)
2 ម៉ោង 5 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:35PM
 

Mata Batin 2 (NC15)
1 ម៉ោង 55 នាទី, ភាសាខ្មែរ
07:30PM
 
09:50PM
 

Men In Black: International (3D) (G)
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
07:20PM
 
09:40PM
 

X-Men: Dark Phoenix (3D) (G)
1 ម៉ោង 54 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
07:10PM
 


** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX, VIP, COUPLE, PREMIUM, ATMOS, IMAX។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត