ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្តលេជេន

កាលបរិច្ឆេត:

រោងភាពយន្តលេជេន - ស៊ីធីម៉ល, ភ្នំពេញ


The Curse Of La Llorona (R18)
1 ម៉ោង 34 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:30AM
 
11:30AM
 
01:35PM
 
03:40PM
 
05:45PM
 
07:50PM
 
09:55PM
 


Chuob Soy 2 (G)
1 ម៉ោង 38 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:20AM
 
11:35AM
 
01:45PM
 
03:35PM
 
05:45PM
 
07:55PM
 
10:05PM
 


រោងភាពយន្តលេជេន - ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ


The Curse Of La Llorona (R18)
1 ម៉ោង 34 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
11:35AM
 
01:40PM
 
03:45PM
 
04:35PM
 
08:00PM
 
10:05PM
 


DreadOut (R18)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:40AM
 
02:25PM
 

Minuscule: Mandibles From Far Away (3D) (G)
1 ម៉ោង 32 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
10:00AM
 

Five Feet Apart (G)
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
05:00PM
 

Hellboy (R18)
2 ម៉ោង, ភាសាអង់គ្លេស
11:50AM
 
07:30PM
 

Chuob Soy 2 (G)
1 ម៉ោង 38 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:20AM
 
11:30AM
 
01:40PM
 
03:50PM
 
05:50PM
 
07:20PM
 
09:35PM
 

City Hunter (NC15)
1 ម៉ោង 31 នាទី, ភាសាខ្មែរ
10:00PM
 

Shazam! (3D) (G)
2 ម៉ោង 12 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
06:45PM
 

Friend Zone (G)
2 ម៉ោង, ភាសាខ្មែរ
09:50AM
 
12:00PM
 
02:30PM
 
04:45PM
 
09:35PM
 


រោងភាពយន្តលេជេន - ទួលគោក, ទួលគោក


The Curse Of La Llorona (R18)
1 ម៉ោង 34 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:20AM
 
11:35AM
 
03:40PM
 
05:45PM
 
10:05PM
 


DreadOut (R18)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាខ្មែរ
11:25AM
 

Hellboy (R18)
2 ម៉ោង, ភាសាអង់គ្លេស
09:40PM
 

Chuob Soy 2 (G)
1 ម៉ោង 38 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:40AM
 
01:30PM
 
05:50PM
 
07:50PM
 

Shazam! (3D) (G)
2 ម៉ោង 12 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
04:25PM
 

Friend Zone (G)
2 ម៉ោង, ភាសាខ្មែរ
01:55PM
 
07:10PM
 


រោងភាពយន្តលេជេន - Exchange Square, ភ្នំពេញ


Minuscule: Mandibles From Far Away (3D) (G) Diamond Class
1 ម៉ោង 32 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
10:10AM
 
05:05PM
 

Hellboy (R18) Diamond Class
2 ម៉ោង, ភាសាអង់គ្លេស
02:35PM
 
04:05PM
 
07:05PM
 

Shazam! (3D Chinese Sub) (G) Diamond Class
2 ម៉ោង 12 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
06:40PM
 
09:30PM
 

Shazam! (3D) (G) Diamond Class
2 ម៉ោង 12 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
10:30AM
 
01:15PM
 

Dumbo (3D) (G) Diamond Class
1 ម៉ោង 55 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
12:10PM
 

Captain Marvel (3D) (G) Diamond Class
2 ម៉ោង 6 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:35PM
 

The Curse Of La Llorona (R18)
1 ម៉ោង 34 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
11:55AM
 
06:05PM
 
10:05PM
 

London Sweeties (G)
1 ម៉ោង 35 នាទី, Thai
02:00PM
 
08:05PM
 

Five Feet Apart (G)
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:30AM
 

Hellboy (ATMOS) (R18)
2 ម៉ោង, ភាសាអង់គ្លេស
09:30AM
 
09:40PM
 

Chuob Soy 2 (G)
1 ម៉ោង 38 នាទី, ភាសាខ្មែរ
11:55AM
 
04:00PM
 

Shazam! (3D ATMOS) (G)
2 ម៉ោង 12 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
01:55PM
 

Shazam! (3D) (G)
2 ម៉ោង 12 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
07:00PM
 

Friend Zone (G)
2 ម៉ោង, Thai
04:35PM
 


រោងភាពយន្តលេជេន - Eden, ភ្នំពេញ


Hellboy (R18) Gold Class
2 ម៉ោង, ភាសាអង់គ្លេស
10:30AM
 
01:10PM
 
06:45PM
 

Shazam! (3D) (G) Gold Class
2 ម៉ោង 12 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
03:50PM
 
09:25PM
 

Minuscule: Mandibles From Far Away (G) Kids
1 ម៉ោង 32 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
10:00AM
 
04:35PM
 

Shazam! (3D) (G) Kids
2 ម៉ោង 12 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:25PM
 

Dumbo (G) Kids
1 ម៉ោង 55 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
02:05PM
 

Wonder Park (G) Kids
1 ម៉ោង 26 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
12:05PM
 

Captain Marvel (3D) (G) Kids
2 ម៉ោង 6 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
06:40PM
 

The Curse Of La Llorona (R18)
1 ម៉ោង 34 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:40AM
 
11:45AM
 
01:50PM
 
03:55PM
 
06:00PM
 
08:05PM
 
10:10PM
 


DreadOut (R18)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាខ្មែរ
12:35PM
 
02:25PM
 
05:00PM
 
10:10PM
 

Five Feet Apart (G)
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:50AM
 
07:00PM
 

Hellboy (R18)
2 ម៉ោង, ភាសាអង់គ្លេស
04:30PM
 
09:30PM
 

Chuob Soy 2 (G)
1 ម៉ោង 38 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:20AM
 
11:30AM
 
01:40PM
 
02:45PM
 
03:50PM
 
05:50PM
 
08:00PM
 
10:00PM
 

Suzzanna (NC15)
2 ម៉ោង 6 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:30AM
 

City Hunter (NC15)
1 ម៉ោង 31 នាទី, ភាសាខ្មែរ
12:20PM
 

Shazam! (3D) (G)
2 ម៉ោង 12 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
07:10PM
 

Friend Zone (G)
2 ម៉ោង, ភាសាខ្មែរ
10:00AM
 
12:05PM
 
02:35PM
 
07:10PM
 
09:40PM
 


រោងភាពយន្តលេជេន - Heritage Walk, សៀមរាប


The Curse Of La Llorona (R18) Gold Class
1 ម៉ោង 34 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
05:15PM
 

London Sweeties (G) Gold Class
1 ម៉ោង 35 នាទី, Thai
12:25PM
 
10:05PM
 

Hellboy (R18) Gold Class
2 ម៉ោង, ភាសាអង់គ្លេស
10:00AM
 

Shazam! (3D) (G) Gold Class
2 ម៉ោង 12 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
02:30PM
 
07:20PM
 

The Curse Of La Llorona (R18)
1 ម៉ោង 34 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
11:55AM
 
01:55PM
 
03:55PM
 
08:05PM
 
10:05PM
 

London Sweeties (G)
1 ម៉ោង 35 នាទី, Thai
09:40AM
 
11:40AM
 
01:40PM
 
06:05PM
 
07:50PM
 

DreadOut (R18)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:30AM
 
03:40PM
 
09:50PM
 

Minuscule: Mandibles From Far Away (3D) (G)
1 ម៉ោង 32 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
05:55PM
 

Five Feet Apart (G)
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
04:50PM
 

Hellboy (R18)
2 ម៉ោង, ភាសាអង់គ្លេស
07:15PM
 

Chuob Soy 2 (G)
1 ម៉ោង 38 នាទី, ភាសាខ្មែរ
11:30AM
 
01:35PM
 
05:40PM
 
07:45PM
 
09:50PM
 

Sosor Kanloang (G)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាខ្មែរ
02:50PM
 

Friend Zone (G)
2 ម៉ោង, ភាសាខ្មែរ
09:30AM
 
03:40PM
 
09:40PM
 

Homestay (G)
2 ម៉ោង 7 នាទី, ភាសាខ្មែរ
12:05PM
 

ជួបស៊យ (G)
1 ម៉ោង 50 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:50AM
 


** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX, VIP, COUPLE, PREMIUM, ATMOS, IMAX។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត