ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្តលេជេន

កាលបរិច្ឆេត:

រោងភាពយន្តលេជេន - ស៊ីធីម៉ល, ភ្នំពេញ


Maze Runner: The Death Cure (NC15)
2 ម៉ោងs 25 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
06:15PM
 
09:10PM
 

Slumber (R18)
1 ម៉ោង 25 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
05:30PM
 
10:05PM
 

12 Strong (NC15)
2 ម៉ោងs 10 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
07:25PM
 

ខ្មោចស៊ីឈ្នួល (G)
1 ម៉ោង 15 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
04:50PM
 

Memoir (G)
1 ម៉ោង 40 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
04:05PM
 

Along with the Gods: ពិភពទាំងពីរ (G)
2 ម៉ោងs 15 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
02:40PM
 
06:35PM
 
09:25PM
 

Jumanji: Welcome To The Jungle (3D) (G)
1 ម៉ោង 59 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
02:20PM
 


រោងភាពយន្តលេជេន - ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ


Maze Runner: The Death Cure (NC15)
2 ម៉ោងs 25 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
03:15PM
 
06:10PM
 
09:05PM
 

Slumber (R18)
1 ម៉ោង 25 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
04:35PM
 
07:25PM
 

12 Strong (NC15)
2 ម៉ោងs 10 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
04:00PM
 
09:30PM
 

Downsizing (NC15)
2 ម៉ោងs 15 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:20PM
 

ខ្មោចស៊ីឈ្នួល (G)
1 ម៉ោង 15 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
02:50PM
 
06:30PM
 
08:15PM
 

Memoir (G)
1 ម៉ោង 40 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
06:50PM
 
10:00PM
 

Along with the Gods: ពិភពទាំងពីរ (G)
2 ម៉ោងs 15 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
04:35PM
 
06:40PM
 
09:05PM
 

Insidious: The Last Key (NC15)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
04:30PM
 


រោងភាពយន្តលេជេន - ទួលគោក, ទួលគោក


Maze Runner: The Death Cure (NC15)
2 ម៉ោងs 25 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
03:15PM
 
06:15PM
 
09:15PM
 

Slumber (R18)
1 ម៉ោង 25 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
07:35PM
 

12 Strong (NC15)
2 ម៉ោងs 10 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
03:10PM
 
06:45PM
 

Downsizing (NC15)
2 ម៉ោងs 15 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:30PM
 

ខ្មោចស៊ីឈ្នួល (G)
1 ម៉ោង 15 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
05:50PM
 

Along With The Gods: ពិភពទាំងពីរ (G)
2 ម៉ោងs 15 នាទីs, Korean
09:25PM
 

Along with the Gods: ពិភពទាំងពីរ (G)
2 ម៉ោងs 15 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
03:55PM
 


** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត