ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្តលេជេន

កាលបរិច្ឆេត:

រោងភាពយន្តលេជេន - ស៊ីធីម៉ល, ភ្នំពេញ


In Darkness (NC15)
1 ម៉ោង 50 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:50PM
 

Boonie Bears: The Big Shrink (3D) (G)
1 ម៉ោង 30 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
12:00PM
 

Boonie Bears: The Big Shrink (3D) (G)
1 ម៉ោង 30 នាទី, ភាសាខ្មែរ
05:05PM
 

Hug Pang (NC15)
1 ម៉ោង 55 នាទី, ភាសាខ្មែរ
11:45AM
 
02:10PM
 
04:35PM
 
07:00PM
 

Solo: A Star Wars Story (3D) (G)
2 ម៉ោង 19 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
11:35AM
 
02:20PM
 
04:30PM
 
07:05PM
 
09:25PM
 

កំពូលអ្នកបើកតាក់ស៊ី ៥ (G)
1 ម៉ោង 42 នាទី, ភាសាខ្មែរ
07:15PM
 

Deadpool 2 (R18)
2 ម៉ោង 3 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
02:00PM
 
09:30PM
 


រោងភាពយន្តលេជេន - ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ


In Darkness (NC15)
1 ម៉ោង 50 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
05:00PM
 

Boonie Bears: The Big Shrink (3D) (G)
1 ម៉ោង 30 នាទី, ភាសាខ្មែរ
05:45PM
 

Hug Pang (NC15)
1 ម៉ោង 55 នាទី, ភាសាខ្មែរ
11:55AM
 
01:00PM
 
02:20PM
 
03:35PM
 
04:45PM
 
06:10PM
 
07:10PM
 
08:45PM
 
09:45PM
 

Solo: A Star Wars Story (3D) (G)
2 ម៉ោង 19 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
12:40PM
 
03:30PM
 
06:20PM
 
09:10PM
 

កំពូលអ្នកបើកតាក់ស៊ី ៥ (G)
1 ម៉ោង 42 នាទី, ភាសាខ្មែរ
03:30PM
 
07:45PM
 

Deadpool 2 (R18)
2 ម៉ោង 3 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
11:55AM
 
02:25PM
 
07:15PM
 
09:35PM
 

Gonjiam: Haunted Asylum (R18)
1 ម៉ោង 35 នាទី, Korean
01:25PM
 
10:00PM
 


រោងភាពយន្តលេជេន - ទួលគោក, ទួលគោក


In Darkness (NC15)
1 ម៉ោង 50 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
05:00PM
 

Hug Pang (NC15)
1 ម៉ោង 55 នាទី, ភាសាខ្មែរ
11:45AM
 
02:10PM
 
04:35PM
 
09:50PM
 

Solo: A Star Wars Story (3D) (G)
2 ម៉ោង 19 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
01:50PM
 
04:35PM
 
07:00PM
 
09:30PM
 

កំពូលអ្នកបើកតាក់ស៊ី ៥ (G)
1 ម៉ោង 42 នាទី, ភាសាខ្មែរ
12:15PM
 
07:15PM
 

Deadpool 2 (R18)
2 ម៉ោង 3 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
02:30PM
 
07:20PM
 
09:45PM
 


រោងភាពយន្តលេជេន - Exchange Square, ភ្នំពេញ


Solo: A Star Wars Story (3D) (G) VIP
2 ម៉ោង 19 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
03:40PM
 
06:35PM
 
09:30PM
 

Boonie Bears: The Big Shrink (3D) (G)
1 ម៉ោង 30 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
12:25PM
 

Hug Pang (NC15)
1 ម៉ោង 55 នាទី, ភាសាខ្មែរ
02:25PM
 

Solo: A Star Wars Story (3D ATMOS) (G)
2 ម៉ោង 19 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
12:20PM
 
03:10PM
 
06:00PM
 
08:50PM
 

Solo: A Star Wars Story (3D) (G)
2 ម៉ោង 19 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
01:15PM
 

Taxi 5 (G)
1 ម៉ោង 42 នាទី, French
09:40PM
 

Deadpool 2 (R18) VIP
2 ម៉ោង 3 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
01:00PM
 

Deadpool 2 (R18)
2 ម៉ោង 3 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
04:15PM
 
07:00PM
 
07:10PM
 
09:45PM
 

Love, Simon (NC15)
1 ម៉ោង 50 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
04:50PM
 


** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត