ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

Prime Cineplex - Chaum Chao, ភ្នំពេញ

កាលបរិច្ឆេត:
មិត្តភក្តិខ្មោច (NC15) True Money
1 ម៉ោង 25 នាទី, ភាសាខ្មែរ
02:50PM
 
06:40PM
 

Scary Stories To Tell In The Dark (NC15) True Money
1 ម៉ោង 47 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
08:20PM
 

I Am Mother (G) True Money
1 ម៉ោង 49 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
04:30PM
 

Angel Has Fallen (G)
2 ម៉ោង 1 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
02:15PM
 
06:25PM
 

Trouble (G)
1 ម៉ោង 28 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
06:40PM
 

The Divine Fury (NC15)
2 ម៉ោង 9 នាទី, ភាសាខ្មែរ
02:00PM
 
07:30PM
 

Scary Stories To Tell In The Dark (NC15)
1 ម៉ោង 47 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
04:30PM
 

Fall In Love At First Kiss (G)
2 ម៉ោង, ភាសាខ្មែរ
02:00PM
 
05:00PM
 

The Angry Birds Movie 2 (3D) (G)
1 ម៉ោង 37 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
04:30PM
 

Extreme Job (NC15)
1 ម៉ោង 52 នាទី, ភាសាខ្មែរ
08:45PM
 

Quiet Comes The Dawn (NC15)
1 ម៉ោង 38 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
08:30PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX, VIP, COUPLE, PREMIUM, ATMOS, IMAX។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត