ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្តលេជេន - Heritage Walk, សៀមរាប

កាលបរិច្ឆេត:
Yesterday (G) Gold Class
1 ម៉ោង 57 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
02:30PM
 

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (3D) (NC15) Gold Class
2 ម៉ោង 15 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
11:30AM
 
05:15PM
 
08:15PM
 

មិត្តភក្តិខ្មោច (NC15)
1 ម៉ោង 25 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:40AM
 
12:05PM
 
01:50PM
 
05:50PM
 
10:00PM
 


Fall In Love At First Kiss (G)
2 ម៉ោង, ភាសាខ្មែរ
10:00AM
 
12:30PM
 
05:05PM
 
09:40PM
 

I Am Mother (G)
1 ម៉ោង 49 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
05:40PM
 

The Angry Birds Movie 2 (3D) (G)
1 ម៉ោង 37 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
11:25AM
 
01:30PM
 
03:35PM
 
07:55PM
 

Extreme Job (NC15)
1 ម៉ោង 52 នាទី, ភាសាខ្មែរ
10:40AM
 
03:05PM
 
05:25PM
 
07:45PM
 

Quiet Comes The Dawn (NC15)
1 ម៉ោង 38 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
03:00PM
 
07:35PM
 

Dora And The Lost City Of Gold (G)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
01:00PM
 
10:05PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX, VIP, COUPLE, PREMIUM, ATMOS, IMAX។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត