ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្តលេជេន - Eden, ភ្នំពេញ

កាលបរិច្ឆេត:
Fall In Love At First Kiss (G) Gold Class
2 ម៉ោង, ភាសាខ្មែរ
02:15PM
 

Extreme Job (NC15) Gold Class
1 ម៉ោង 52 នាទី, ភាសាខ្មែរ
05:10PM
 

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (3D) (NC15) Gold Class
2 ម៉ោង 15 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
11:10AM
 
08:00PM
 

The Angry Birds Movie 2 (G) Kids
1 ម៉ោង 37 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
11:00AM
 
03:40PM
 
06:00PM
 

Dora And The Lost City Of Gold (G) Kids
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
01:20PM
 

The Lion King (G) Kids
1 ម៉ោង 58 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
08:20PM
 

មិត្តភក្តិខ្មោច (NC15)
1 ម៉ោង 25 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:50AM
 
11:50AM
 
01:50PM
 
03:50PM
 
05:50PM
 
10:10PM
 


Fall In Love At First Kiss (G)
2 ម៉ោង, ភាសាខ្មែរ
10:30AM
 
01:10PM
 
03:50PM
 
06:30PM
 
09:10PM
 

I Am Mother (G)
1 ម៉ោង 49 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
06:50PM
 

The Angry Birds Movie 2 (3D) (G)
1 ម៉ោង 37 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:40AM
 
01:40PM
 
05:40PM
 
07:50PM
 

Extreme Job (NC15)
1 ម៉ោង 52 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:50AM
 
12:15PM
 
02:40PM
 
07:15PM
 
09:40PM
 

Yesterday (G)
1 ម៉ោង 57 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
07:40PM
 

Quiet Comes The Dawn (NC15)
1 ម៉ោង 38 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
11:40AM
 
03:40PM
 
10:00PM
 

ស្នេហាកំលោះក្រមុំជនបទ (G)
1 ម៉ោង 46 នាទី, ភាសាខ្មែរ
04:35PM
 

Dora And The Lost City Of Gold (G)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
11:40AM
 
05:05PM
 

Pocong The Origin (G)
1 ម៉ោង 31 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:40AM
 

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (3D) (NC15)
2 ម៉ោង 15 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
01:50PM
 
09:10PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX, VIP, COUPLE, PREMIUM, ATMOS, IMAX។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត