ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្តលេជេន - Eden, ភ្នំពេញ

កាលបរិច្ឆេត:
Hellboy (R18) Gold Class
2 ម៉ោង, ភាសាអង់គ្លេស
10:30AM
 
01:10PM
 
06:45PM
 

Shazam! (3D) (G) Gold Class
2 ម៉ោង 12 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
03:50PM
 
09:25PM
 

Minuscule: Mandibles From Far Away (G) Kids
1 ម៉ោង 32 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
10:00AM
 
04:35PM
 

Shazam! (3D) (G) Kids
2 ម៉ោង 12 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:25PM
 

Dumbo (G) Kids
1 ម៉ោង 55 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
02:05PM
 

Wonder Park (G) Kids
1 ម៉ោង 26 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
12:05PM
 

Captain Marvel (3D) (G) Kids
2 ម៉ោង 6 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
06:40PM
 

The Curse Of La Llorona (R18)
1 ម៉ោង 34 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:40AM
 
11:45AM
 
01:50PM
 
03:55PM
 
06:00PM
 
08:05PM
 
10:10PM
 


DreadOut (R18)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាខ្មែរ
12:35PM
 
02:25PM
 
05:00PM
 
10:10PM
 

Five Feet Apart (G)
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:50AM
 
07:00PM
 

Hellboy (R18)
2 ម៉ោង, ភាសាអង់គ្លេស
04:30PM
 
09:30PM
 

Chuob Soy 2 (G)
1 ម៉ោង 38 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:20AM
 
11:30AM
 
01:40PM
 
02:45PM
 
03:50PM
 
05:50PM
 
08:00PM
 
10:00PM
 

Suzzanna (NC15)
2 ម៉ោង 6 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:30AM
 

City Hunter (NC15)
1 ម៉ោង 31 នាទី, ភាសាខ្មែរ
12:20PM
 

Shazam! (3D) (G)
2 ម៉ោង 12 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
07:10PM
 

Friend Zone (G)
2 ម៉ោង, ភាសាខ្មែរ
10:00AM
 
12:05PM
 
02:35PM
 
07:10PM
 
09:40PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX, VIP, COUPLE, PREMIUM, ATMOS, IMAX។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត