ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្តលេជេន - Eden, ភ្នំពេញ

កាលបរិច្ឆេត:
The Possession Of Hannah Grace (R18)
1 ម៉ោង 26 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
11:25AM
 
01:20PM
 
05:30PM
 
07:25PM
 
10:05PM
 

Nakee 2 (G)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាខ្មែរ
11:35AM
 
01:40PM
 
03:45PM
 
05:50PM
 
07:55PM
 
10:00PM
 

ព្រាយ (NC15)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាខ្មែរ
11:45AM
 
01:50PM
 
05:45PM
 
07:50PM
 
09:55PM
 

Spider-Man: Into The Spider-Verse (3D) (G)
1 ម៉ោង 57 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
02:10PM
 
04:40PM
 
07:10PM
 
09:40PM
 

The Tag-Along: Devil Fish (R18)
1 ម៉ោង 55 នាទី, ភាសាខ្មែរ
02:20PM
 
07:10PM
 
09:35PM
 

Creed 2 (NC15)
2 ម៉ោង 13 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:20PM
 

Iceman: The Time Traveler (NC15)
1 ម៉ោង 30 នាទី, ភាសាខ្មែរ
12:30PM
 

Mortal Engines (3D) (NC15)
2 ម៉ោង 9 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
02:30PM
 
07:25PM
 

ខ្មោចបំពេរកូន (NC15)
1 ម៉ោង 17 នាទី, ភាសាខ្មែរ
12:20PM
 
03:55PM
 

Bike Man (G)
1 ម៉ោង 46 នាទី, ភាសាខ្មែរ
12:05PM
 
03:15PM
 
05:10PM
 

Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2 (3D) (G)
2 ម៉ោង, ភាសាអង់គ្លេស
04:45PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត