ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

Prime Cineplex - Atrium Mall, ភ្នំពេញ

កាលបរិច្ឆេត:
The Curse Of La Llorona (R18) Premium
1 ម៉ោង 34 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
03:20PM
 

London Sweeties (G) Premium
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាខ្មែរ
01:20PM
 
03:20PM
 
05:20PM
 
07:20PM
 

DreadOut (R18) Premium
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាខ្មែរ
05:20PM
 

Hellboy (R18) Premium
2 ម៉ោង, ភាសាអង់គ្លេស
01:00PM
 

Shazam! (3D) (G) Premium
2 ម៉ោង 12 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
10:20AM
 

Five Feet Apart (G) VIP
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
10:20AM
 

Hellboy (R18) VIP
2 ម៉ោង, ភាសាអង់គ្លេស
05:20PM
 

Suzzanna (NC15) VIP
2 ម៉ោង 6 នាទី, ភាសាខ្មែរ
12:35PM
 

Pet Sematary (NC15) VIP
1 ម៉ោង 42 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
07:40PM
 

Friend Zone (G) VIP
2 ម៉ោង, ភាសាខ្មែរ
03:00PM
 

Minuscule: Mandibles From Far Away (3D) (G) Couple
1 ម៉ោង 32 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
01:00PM
 

Five Feet Apart (G) Couple
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
05:00PM
 

Chuob Soy 2 (G) Couple
1 ម៉ោង 38 នាទី, ភាសាខ្មែរ
10:20AM
 
03:00PM
 

Suzzanna (NC15) Couple
2 ម៉ោង 6 នាទី, ភាសាខ្មែរ
07:15PM
 

The Curse Of La Llorona (R18)
1 ម៉ោង 34 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
02:10PM
 

The Curse Of La Llorona (ATMOS) (R18)
1 ម៉ោង 34 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
10:30AM
 
07:20PM
 

London Sweeties (G)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាខ្មែរ
10:20AM
 

DreadOut (R18)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាខ្មែរ
12:15PM
 

Minuscule: Mandibles From Far Away (3D) (G)
1 ម៉ោង 32 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
04:00PM
 

Chuob Soy 2 (G)
1 ម៉ោង 38 នាទី, ភាសាខ្មែរ
05:50PM
 

City Hunter (NC15)
1 ម៉ោង 31 នាទី, ភាសាខ្មែរ
07:50PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX, VIP, COUPLE, PREMIUM, ATMOS, IMAX។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត