ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្តលេជេន - Exchange Square, ភ្នំពេញ

កាលបរិច្ឆេត:
Men In Black: International (3D Chinese Sub) (G) Diamond Class
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:35PM
 

Men In Black: International (3D) (G) Diamond Class
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
07:30PM
 

X-Men: Dark Phoenix (3D Chinese Sub) (G) Diamond Class
1 ម៉ោង 54 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:55PM
 

Godzilla: King Of The Monsters (3D Chi Sub) (G) Diamond Class
2 ម៉ោង 12 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
06:40PM
 

Race To Freedom: Um Bok Dong (G)
1 ម៉ោង 57 នាទី, Korean
07:10PM
 

Long Shot (R18)
2 ម៉ោង 5 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:35PM
 

Men In Black: International (3D ATMOS) (G)
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
07:15PM
 
09:35PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX, VIP, COUPLE, PREMIUM, ATMOS, IMAX។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត