ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្តលេជេន - Exchange Square, ភ្នំពេញ

កាលបរិច្ឆេត:
Spider-Man: Into The Spider-Verse (3D) (G) Diamond Class
1 ម៉ោង 57 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
05:00PM
 
09:50PM
 

Creed 2 (NC15) Diamond Class
2 ម៉ោង 13 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
03:55PM
 

Mortal Engines (3D) (NC15) Diamond Class
2 ម៉ោង 9 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
01:10PM
 
06:45PM
 

Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2 (3D) (G) Diamond Class
2 ម៉ោង, ភាសាអង់គ្លេស
02:40PM
 

Robin Hood (R18) Diamond Class
1 ម៉ោង 57 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
07:25PM
 

Bohemian Rhapsody (G) Diamond Class
2 ម៉ោង 18 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:30PM
 

The Possession Of Hannah Grace (R18)
1 ម៉ោង 26 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
03:50PM
 
10:10PM
 

Nakee 2 (G)
1 ម៉ោង 35 នាទី, Thai
01:45PM
 
05:00PM
 

Spider-Man: Into The Spider-Verse (3D ATMOS) (G)
1 ម៉ោង 57 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
02:30PM
 
07:05PM
 

Mortal Engines (ATMOS 3D) (NC15)
2 ម៉ោង 9 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:35PM
 

Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2 (G)
2 ម៉ោង, ភាសាអង់គ្លេស
07:45PM
 

The Grinch (G)
1 ម៉ោង 30 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
05:45PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត