ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច - សៀមរាប, សៀមរាប

កាលបរិច្ឆេត:
The Curse Of La Llorona (R18)
1 ម៉ោង 34 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
10:00AM
 
01:45PM
 
05:45PM
 
09:25PM
 

London Sweeties (G)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:45AM
 
02:25PM
 
03:45PM
 
07:45PM
 
09:45PM
 

DreadOut (R18)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាខ្មែរ
02:45PM
 
07:15PM
 

Minuscule: Mandibles From Far Away (3D) (G)
1 ម៉ោង 32 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
12:45PM
 

Five Feet Apart (G)
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
04:50PM
 

Hellboy (R18)
2 ម៉ោង, ភាសាអង់គ្លេស
10:15AM
 
07:00PM
 

Chuob Soy 2 (G)
1 ម៉ោង 38 នាទី, ភាសាខ្មែរ
11:45AM
 
09:15PM
 

Suzzanna (NC15)
2 ម៉ោង 6 នាទី, ភាសាខ្មែរ
04:25PM
 

Friend Zone (G)
2 ម៉ោង, ភាសាខ្មែរ
12:00PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX, VIP, COUPLE, PREMIUM, ATMOS, IMAX។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត