ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច - សៀមរាប, សៀមរាប

កាលបរិច្ឆេត:
Nakee 2 (G)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាខ្មែរ
11:45AM
 
01:45PM
 
03:45PM
 
05:45PM
 
07:45PM
 
09:45PM
 

ព្រាយ (NC15)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាខ្មែរ
03:10PM
 
05:10PM
 
09:15PM
 

Spider-Man: Into The Spider-Verse (3D) (G)
1 ម៉ោង 57 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
04:25PM
 

The Tag-Along: Devil Fish (R18)
1 ម៉ោង 55 នាទី, ភាសាចិនកុកងឺ
12:10PM
 

Creed 2 (NC15)
2 ម៉ោង 13 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
12:35PM
 

Iceman: The Time Traveler (NC15)
1 ម៉ោង 30 នាទី, ភាសាខ្មែរ
05:15PM
 
08:50PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត