ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

Prime Cineplex - ផ្សារទំនើបសុវណ្ណា, ភ្នំពេញ

កាលបរិច្ឆេត:
The Possession Of Hannah Grace (R18) VIP
1 ម៉ោង 26 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
08:50PM
 

Spider-Man: Into The Spider-Verse (3D) (G) VIP
1 ម៉ោង 57 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
06:30PM
 

Iceman: The Time Traveler (NC15) VIP
1 ម៉ោង 30 នាទី, ភាសាខ្មែរ
12:00PM
 

Bike Man (G) VIP
1 ម៉ោង 46 នាទី, ភាសាខ្មែរ
01:50PM
 

Nakee 2 (G) Couple
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាខ្មែរ
03:00PM
 
05:00PM
 

ព្រាយ (NC15) Couple
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាខ្មែរ
06:50PM
 

The Possession Of Hannah Grace (R18)
1 ម៉ោង 26 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
01:15PM
 
03:25PM
 
06:45PM
 

Nakee 2 (G)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាខ្មែរ
02:00PM
 
06:15PM
 
07:15PM
 

ព្រាយ (NC15)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាខ្មែរ
03:00PM
 

Spider-Man: Into The Spider-Verse (3D ATMOS) (G)
1 ម៉ោង 57 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
04:00PM
 

Spider-Man: Into The Spider-Verse (3D) (G)
1 ម៉ោង 57 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
01:10PM
 
08:30PM
 

Asih (NC15)
1 ម៉ោង 17 នាទី, Indonesian
05:10PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត