ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

Prime Cineplex - ផ្សារទំនើបសុវណ្ណា, ភ្នំពេញ

កាលបរិច្ឆេត:
Minuscule: Mandibles From Far Away (3D) (G) VIP
1 ម៉ោង 32 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
04:15PM
 

Hellboy (R18) VIP
2 ម៉ោង, ភាសាអង់គ្លេស
08:30PM
 

Suzzanna (NC15) VIP
2 ម៉ោង 6 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:20AM
 

City Hunter (NC15) VIP
1 ម៉ោង 31 នាទី, ភាសាខ្មែរ
11:45AM
 

Shazam! (3D) (G) VIP
2 ម៉ោង 12 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
01:40PM
 

Friend Zone (G) VIP
2 ម៉ោង, ភាសាខ្មែរ
06:10PM
 

Minuscule: Mandibles From Far Away (3D) (G) Couple
1 ម៉ោង 32 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
02:00PM
 

Five Feet Apart (G) Couple
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
11:40AM
 
06:10PM
 

Hellboy (R18) Couple
2 ម៉ោង, ភាសាអង់គ្លេស
09:20AM
 
03:50PM
 

Suzzanna (NC15) Couple
2 ម៉ោង 6 នាទី, ភាសាខ្មែរ
08:25PM
 

The Curse Of La Llorona (R18)
1 ម៉ោង 34 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
11:15AM
 
03:05PM
 
07:00PM
 

The Curse Of La Llorona (ATMOS) (R18)
1 ម៉ោង 34 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:20AM
 
01:10PM
 
05:00PM
 

London Sweeties (G)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:20AM
 
11:15AM
 
01:10PM
 
03:05PM
 
05:00PM
 
07:00PM
 
09:00PM
 

DreadOut (R18)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាខ្មែរ
11:20AM
 
03:15PM
 
09:00PM
 

Chuob Soy 2 (G)
1 ម៉ោង 38 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:20AM
 
01:15PM
 
05:10PM
 

City Hunter (NC15)
1 ម៉ោង 31 នាទី, ភាសាខ្មែរ
07:10PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX, VIP, COUPLE, PREMIUM, ATMOS, IMAX។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត