ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

Prime Cineplex - ផ្សារទំនើបសុវណ្ណា, ភ្នំពេញ

កាលបរិច្ឆេត:
More Than Blue (G) VIP
1 ម៉ោង 47 នាទី, ភាសាខ្មែរ
08:30PM
 

Happy Death Day 2U (G) Couple
1 ម៉ោង 40 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
09:10PM
 

Alita: Battle Angel (3D ATMOS) (NC15)
2 ម៉ោង 2 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
08:30PM
 

Viral (NC15)
1 ម៉ោង 21 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:15PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត