ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

Prime Cineplex - ផ្សារទំនើបសុវណ្ណា, ភ្នំពេញ

កាលបរិច្ឆេត:
Long Shot (R18) VIP
2 ម៉ោង 5 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
08:20PM
 

Godzilla: King Of The Monsters (3D) (G) VIP
2 ម៉ោង 12 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
05:50PM
 

SisterS (NC15) Couple
1 ម៉ោង 46 នាទី, ភាសាខ្មែរ
06:35PM
 

សើចកប់ (G) Couple
1 ម៉ោង 25 នាទី, ភាសាខ្មែរ
08:40PM
 

កំពូលអ្នកប្រណាំងកង់ អ៊ុំបុកដុង (G)
1 ម៉ោង 57 នាទី, ភាសាខ្មែរ
05:50PM
 

The Quake (G)
1 ម៉ោង 46 នាទី, ភាសាខ្មែរ
08:10PM
 

Mata Batin 2 (NC15)
1 ម៉ោង 55 នាទី, ភាសាខ្មែរ
06:20PM
 

Men In Black: International (3D ATMOS) (G)
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
06:25PM
 

Men In Black: International (3D) (G)
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
08:35PM
 

X-Men: Dark Phoenix (3D ATMOS) (G)
1 ម៉ោង 54 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
08:40PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX, VIP, COUPLE, PREMIUM, ATMOS, IMAX។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត