ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  ផ្លាទីនៀម  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្តលេជេន - ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ

កាលបរិច្ឆេត:
สยามสแควร์ (G)
1 ម៉ោង 55 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:30AM
 
01:50PM
 
04:50PM
 
09:25PM
 

Marvel's Guardians Of The Galaxy Vol.2 (3D) (G)
2 ម៉ោងs 16 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:20AM
 
11:50AM
 
02:05PM
 
06:15PM
 
09:00PM
 

ភូមិស្រយាល (G)
2 ម៉ោងs, ភាសាខ្មែរ
09:20AM
 
02:35PM
 
07:10PM
 
09:50PM
 

The Bride (G)
1 ម៉ោង 23 នាទីs, Russian
12:05PM
 
04:10PM
 

ជួបស៊យ (G)
1 ម៉ោង 50 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
11:35AM
 
07:35PM
 

Fast And Furious 8 (3D) (NC15)
2 ម៉ោងs 20 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
04:50PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត