ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  ផ្លាទីនៀម  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច - រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច, ភ្នំពេញ

កាលបរិច្ឆេត:
Valerian And The City Of A Thousand Planets (G) VIP
2 ម៉ោងs 20 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
10:15AM
 
01:00PM
 
03:45PM
 
06:30PM
 
09:15PM
 

Valerian And The City Of A Thousand Planets (G) 4DX
2 ម៉ោងs 20 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:40AM
 
03:15PM
 
06:00PM
 
08:45PM
 

Rough Night (NA)
ភាសាអង់គ្លេស
02:20PM
 
06:30PM
 
08:40PM
 

Valerian And The City Of A Thousand Planets (3D) (G)
2 ម៉ោងs 20 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:40AM
 
10:30AM
 
01:15PM
 
03:10PM
 
04:00PM
 
06:00PM
 
06:45PM
 
09:30PM
 

Wish Upon (NC15)
1 ម៉ោង 30 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
12:20PM
 

War For The Planet Of The Apes (G) 4DX
2 ម៉ោងs 22 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
12:25PM
 

Bad Genius (G)
2 ម៉ោងs 10 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:40AM
 
01:20PM
 
04:00PM
 
06:40PM
 
09:20PM
 

Kill Switch (G)
1 ម៉ោង 31 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
04:30PM
 

War For The Planet Of The Apes (3D) (G)
2 ម៉ោងs 22 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
10:00AM
 
08:45PM
 

Spider-Man: Homecoming (3D) (G)
2 ម៉ោងs 15 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
12:25PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត