ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  ផ្លាទីនៀម  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច - រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច, ភ្នំពេញ

កាលបរិច្ឆេត:
สยามสแควร์ (G)
1 ម៉ោង 55 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:30AM
 
10:40AM
 
11:50AM
 
01:10PM
 
02:10PM
 
03:30PM
 
04:30PM
 
06:50PM
 
09:10PM
 

Marvel's Guardians Of The Galaxy Vol.2 (G) VIP
2 ម៉ោងs 16 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
10:15AM
 
01:00PM
 
03:45PM
 
06:30PM
 
09:15PM
 

Marvel's Guardians Of The Galaxy Vol.2 (G) 4DX
2 ម៉ោងs 16 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
10:00AM
 
12:45PM
 
03:30PM
 
06:15PM
 
09:00PM
 

Marvel's Guardians Of The Galaxy Vol.2 (3D) (G)
2 ម៉ោងs 16 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:30AM
 
10:30AM
 
12:15PM
 
01:15PM
 
03:00PM
 
05:45PM
 
06:45PM
 
08:30PM
 
09:30PM
 

ភូមិស្រយាល (G)
2 ម៉ោងs, ភាសាខ្មែរ
09:40AM
 
02:20PM
 
07:00PM
 

ជួបស៊យ (G)
1 ម៉ោង 50 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
12:00PM
 
04:40PM
 
09:15PM
 

Fast And Furious 8 (3D) (NC15)
2 ម៉ោងs 20 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
04:00PM
 
06:00PM
 
08:45PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត