ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច - អ៊ីអនម៉ល, ភ្នំពេញ

កាលបរិច្ឆេត:
The Curse Of La Llorona (R18) 4DX
1 ម៉ោង 34 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
10:40AM
 
12:50PM
 
03:00PM
 
07:45PM
 
09:50PM
 

Hellboy (R18) 4DX
2 ម៉ោង, ភាសាអង់គ្លេស
05:10PM
 

The Curse Of La Llorona (R18) VIP
1 ម៉ោង 34 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
11:00AM
 
04:00PM
 
06:20PM
 

Hellboy (R18) VIP
2 ម៉ោង, ភាសាអង់គ្លេស
01:20PM
 
08:30PM
 

The Curse Of La Llorona (R18)
1 ម៉ោង 34 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
10:00AM
 
12:10PM
 
02:20PM
 
04:30PM
 
06:40PM
 
09:00PM
 

London Sweeties (G)
1 ម៉ោង 35 នាទី, ភាសាខ្មែរ
09:40AM
 
12:00PM
 
02:30PM
 
04:40PM
 
07:00PM
 
09:20PM
 

DreadOut (R18)
1 ម៉ោង 35 នាទី, Indonesian
09:50AM
 
02:10PM
 
06:30PM
 

Minuscule: Mandibles From Far Away (3D) (G)
1 ម៉ោង 32 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
12:00PM
 

Five Feet Apart (G)
1 ម៉ោង 56 នាទី, ភាសាអង់គ្លេស
08:40PM
 

Hellboy (R18)
2 ម៉ោង, ភាសាអង់គ្លេស
10:40AM
 
03:50PM
 
09:00PM
 

Chuob Soy 2 (G)
1 ម៉ោង 38 នាទី, ភាសាខ្មែរ
10:20AM
 
12:30PM
 
02:40PM
 
07:30PM
 
09:40PM
 

Suzzanna (NC15)
2 ម៉ោង 6 នាទី, ភាសាខ្មែរ
04:50PM
 

City Hunter (NC15)
1 ម៉ោង 31 នាទី, ភាសាខ្មែរ
04:20PM
 

Friend Zone (G)
2 ម៉ោង, ភាសាខ្មែរ
01:20PM
 
06:30PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX, VIP, COUPLE, PREMIUM, ATMOS, IMAX។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត