ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  ផ្លាទីនៀម  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្តលេជេន - ស៊ីធីម៉ល, ភ្នំពេញ

កាលបរិច្ឆេត:
The Big Sick (NA)
ភាសាអង់គ្លេស
11:55AM
 

Dunkirk (G)
1 ម៉ោង 46 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:20AM
 
04:15PM
 
09:55PM
 

Rough Night (NA)
ភាសាអង់គ្លេស
09:20AM
 
05:00PM
 

Valerian And The City Of A Thousand Planets (3D) (G)
2 ម៉ោងs 20 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
11:30AM
 
02:15PM
 
07:10PM
 
09:15PM
 

Wish Upon (NC15)
1 ម៉ោង 30 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
11:35AM
 
02:20PM
 

Bad Genius (G)
2 ម៉ោងs 10 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:20AM
 
01:30PM
 
04:05PM
 
06:40PM
 

War For The Planet Of The Apes (G)
2 ម៉ោងs 22 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:10PM
 

Spider-Man: Homecoming (3D) (G)
2 ម៉ោងs 15 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
06:30PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត