ពត៌មានពីភាពយន្ត

Exit

His rock-climbing skills haven`t helped Yong Nam much after graduating from college, as he struggles to land a decent job. One day, while celebrating his mother`s 70-year-old birthday at a convention hall, he bumps into his old crush, Eui Joo, a former fellow rock climber who rejected him when he confessed his feelings to her back in their university days. However, when suddenly a mysterious and dangerous gas engulfs the city, he puts his skills as a rock climber to good use as he and Eui Joo try to escape it.

Language: Khmer
Subtitle: English
Classification: NA
Release Date: 2 Sep 2019
Genre: Action / Comedy
Running Time: 103 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Cho Jung-Seok, Yoona, Go Doo-Shim, Park In-Hwan
Director: Lee Sang-Geun
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង]
[More] [Showtimes] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត