ពត៌មានពីភាពយន្ត

Extreme Job

A narcotics team, who is the ugly duckling of their police department, embarks on a risky mission involving an international drug deal. They take over a rundown chicken restaurant across the street from the drug gang`s safe house to keep a close eye on the gang. Things take an unexpected turn when one of the detectives reveals his culinary talents. With the restaurant turning famous overnight and customers flocking in, the team becomes more engrossed in frying chicken rather than catching the criminals. When the detectives miss the big drug deal due to this, they have no choice but to launch a desperate mop-up operation.

Language: Khmer
Subtitle: English
Classification: NC15
Release Date: 15 Aug 2019
Genre: Action / Comedy
Running Time: 112 Minutes
Distributor: Mohanokor Media
Cast: Ryu Seung-Ryong, Lee Hanee, Jin Seon-Kyu, Lee Dong-Hwi, Gong Myung
Director: Lee Byeong-Heon
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Showtimes] [Trailers] [English Synopsis]

ម៉ោងបញ្ចាំង

កាលបរិច្ឆេត:

Legend Cinemas - City Mall, Phnom Penh

Legend Cinemas - Steung Mean Chey, Mean Chey

Legend Cinemas - Toul Kork, Toul Kork

Legend Cinemas - Exchange Square, Phnom Penh
Extreme Job (NC15)
10:00AM
 

Legend Cinemas - Eden, Phnom Penh
Extreme Job (NC15) Gold Class
04:10PM
 
06:45PM
 Legend Cinemas - Heritage Walk, Siem Reap

Major Cineplex - Aeon Mall, Phnom Penh
Extreme Job (NC15)
10:40AM
 
04:10PM
 
09:30PM
 

Major Cineplex - Siem Reap, Siem Reap
Extreme Job (NC15)
04:50PM
 
09:35PM
 

Major Cineplex - Sorya, Phnom Penh
Extreme Job (NC15)
10:00AM
 
02:30PM
 
07:00PM
 
09:20PM
 

Prime Cineplex - Sovanna, Phnom Penh
Extreme Job (NC15) Couple
02:20PM
 


Extreme Job (NC15)
09:20AM
 
08:00PM
 

Prime Cineplex - Atrium Mall, Phnom Penh
Extreme Job (NC15) Premium
10:20AM
 


Extreme Job (NC15)
03:50PM
 

Prime Cineplex - Chaum Chao, Phnom Penh
Extreme Job (NC15) True Money
01:30PM
 
08:00PM
 


Extreme Job (NC15)
11:45AM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX, VIP, COUPLE, PREMIUM, ATMOS, IMAX។

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត