ពត៌មានពីភាពយន្ត

Can You Keep A Secret

Based on Sophie Kinsella`s book of the same name. It tells of a young woman, Emma, who, thinking that she is about to die in a plane crash, spills all her secrets to a stranger sitting next to her. Luckily, she survives the flight. Unluckily, she bumps into the "stranger" again, who turns out to be the CEO at her current company and now knows all her secrets.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 20 Sep 2019
Genre: Comedy / Romance
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin, Judah Friedlander, Laverne Cox
Director: Elise Duran
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត