ពត៌មានពីភាពយន្ត

Love At Second Sight

It`s love at first sight for young couple Raphael and Olivia, who meet in high school. After getting married, Raphael sets about writing his novel, a pulp sci-fi with a post-apocalyptic Paris as background. Olivia, though a talented pianist, puts her career on hold to support him. After his novel gets published, he forgets about her despite her help in putting the novel together. However, he one day wakes up to find himself in a parallel universe, where Olivia is now a globally known pianist and to her, he is a complete stranger. He will have to find a way to win her heart all over again.

Language: French
Subtitle: NA
Classification: NA
Release Date: 11 Sep 2019
Genre: Comedy / Drama / Romance
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe, Camille Lellouche
Director: Hugo Gélin
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត