ពត៌មានពីភាពយន្ត

The Rookies

Extreme sports enthusiast Zhou Feng gets unwittingly mixed up in an illegal deal that involves an international crime syndicate, after he is mistaken as the contact of a mysterious businessman. Due to this, he gets recruited by an international spy organisation and is forced to continue his disguise as the contact. He then follows a top spy agent to Budapest, Hungary, where the two team up with cop Miao Miao, scientist Ding Shan and doctor LV. Despite being an amateur team, they must carry out their mission to stop the terrorists.

Language: Mandarin
Subtitle: NA
Classification: NA
Release Date: 13 Sep 2019
Genre: Action
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Darren Wang, Sandrine Pinna, Milla Jovovich, Xu Weizhou
Director: Alan Yuen
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត