ពត៌មានពីភាពយន្ត

Looking Up

While others see him as a useless boy, his father believes in him, giving him support and encouragement as he chases his dream, until he grows up to become a capable astronaut. Now, after losing contact with the ground while in space, he thinks back of the time spent with his loving father.

Language: Mandarin
Subtitle: NA
Classification: NA
Release Date: 22 Oct 2019
Genre: Drama / Family
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Deng Chao, Bai Yu, Ren Suxi, Wang Xi, Sun Xilun
Director: Deng Chao, Yu Baimei
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត