ពត៌មានពីភាពយន្ត

Inseparable Bros

One has a weak body but a strong mind, the other has a strong body but a weak mind. Despite their differences, the smart Se-ha and the athletic Dong-goo have been best friends for over two decades. They are as close as brothers even though they are not biologically related.

Language: Khmer
Subtitle: No Subtitle
Classification: G
Release Date: 18 Jul 2019
Genre: Comedy / Drama
Running Time: 114 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Shin Ha-Kyun, Lee Kwang-Soo, Esom, Park Chul-Min
Director: Yook Sang-Hyo
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង]
[More] [Showtimes] [English Synopsis]


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត