ពត៌មានពីភាពយន្ត

The Quake

Three years after the events of "The Wave", geologist Kristian Eikjord is now on the brink of divorce but is trying to fix his marriage. Suffering from PTSD after the disaster in Geiranger, he struggles to cope with his current life. When he hears of a colleague`s death in Oslo, he heads there to investigate. He finds out that his friend was killed by a seismic shift in the midst of studying seismic movement across the capital of Norway. He also learns that a 5.4 magnitude earthquake once shook Oslo in 1904 and fears that an earthquake greater than that is set to hit the city again soon.

Language: Khmer
Subtitle: English
Classification: G
Release Date: 14 Jun 2019
Genre: Action / Drama / Thriller
Running Time: 106 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Jonas Hoff Oftebro
Director: John Andreas Andersen
Format: 2D


[More] [Trailers] [English Synopsis]


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត