ពត៌មានពីភាពយន្ត

Kuntilanak 2

A woman claiming to be Dinda`s biological mother, Karmila, comes to Aunt Donna`s house and asks Dinda to visit her at her house in the forest. Wanting to spend time with her mother, Dinda goes ahead with the visit without Aunt Donna`s agreement. This leads to her getting trapped inside the house in the middle of the forest, along with her siblings and friends. There, strange things begin to happen. Things turn worse when Dinda, who previously escaped an encounter with a female vampire ghost known as the Kuntilanak, finds herself once again facing the ghost, only it`s different from the one she defeated with spikes and spells before.

Language: Khmer
Subtitle: No Subtitle
Classification: NA
Release Date: 13 Sep 2019
Genre: Horror
Running Time: NA
Distributor: Sabay MVP
Cast: Sandrinna Michelle, Andryan Bima, Ali Fikry, Adlu Fahrezy, Ciara Nadine Brosnan
Director: Rizal Mantovani
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត