ពត៌មានពីភាពយន្ត

Jade Dynasty

When he was a young boy, Zhang`s village is massacred, leaving him among the only few survivors. He is taken in and raised by the Qing Yun Faction as one of their own. Now, as a young man, he seeks revenge after finding out the truth behind his parents` death.

Language: Mandarin
Subtitle: English
Classification: NA
Release Date: 17 Sep 2019
Genre: Fantasy / Romance
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Li Qin, Tang Yixin, Meng Meiqi
Director: Siu-Tung Ching
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត