ពត៌មានពីភាពយន្ត

Death Whisper

This movie is an Indonesian remake of the 1998 South Korean horror movie, "Whispering Corridors". It follows two new students, Alex and Maggie, at an exclusive high school. Unfortunately, the two find themselves being bullied by the other students who have been there longer. Andre, Erika and Fahri especially love to bully Alex. When the trio forces Alex to perform a ritual for the dead, a mishap during the ritual leads to fatal consequences as an evil spirit begins to run amok at the school.

Language: Khmer
Subtitle: English
Classification: NA
Release Date: 16 Sep 2019
Genre: Horror
Running Time: 91 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Amanda Rawles, Angga Aldi Yunanda, Teuku Ryzki, Arya Vasco, Naomi Paulinda
Director: Awi Suryadi
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត