ពត៌មានពីភាពយន្ត

Cold Pursuit

Snowplower Nels Coxman lives a quiet life with his wife but things change when his son is murdered by a gang who made it look like an overdose. His son`s death pushes him to seek revenge against the drug cartel in his Rocky Mountains hometown.

Language: English
Subtitle: No Subtitle
Classification: R18
Release Date: 10 May 2019
Genre: Action / Drama / Thriller
Running Time: 119 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson, Emmy Rossum, Domenick Lombardozzi, Laura Dern
Director: Hans Petter Moland
Format: 2D


[More] [Trailers] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត