ពត៌មានពីភាពយន្ត

Quiet Comes The Dawn

A young woman turns to a somnology institute for help after she begins experiencing vivid nightmares following her brother`s mysterious passing. There, she and the other patients are induced into an experimental joint lucid dream. Unknown to them, a different reality awaits them when they wake up and it is far more terrifying than any of their nightmares.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 12 Aug 2019
Genre: Horror
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Aleksandra Drozdova, Kuzma Kotrelev, Oksana Akinshina, Aleksandr Molochnikov
Director: Pavel Sidorov
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត