ពត៌មានពីភាពយន្ត

Scary Stories To Tell In The Dark

For generations, the shadow of the Bellows family has loomed large over the small town of Mill Valley. In the family`s mansion on the edge of town, a young girl named Sarah harboured horrible secrets and wrote a book full of scary stories based on her tortured life. Fast forward to 1968 America, a group of teenagers find the stories becoming all too real for them after discovering the terrifying home.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 19 Aug 2019
Genre: Horror
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Zoe Colletti, Michael Garza, Austin Abrams, Gabriel Rush
Director: André Øvredal
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត