ពត៌មានពីភាពយន្ត

Parasite

Everyone in Ki-taek`s family is unemployed. When they come across the Park family, who comes from a completely different environment from them, they become enamoured of the rich and glamourous family. Things take a turn when they get entangled in an unexpected mess.

Language: Korean
Subtitle: English
Classification: NA
Release Date: 25 Sep 2019
Genre: Drama
Running Time: 131 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Song Kang-ho, Lee Sun-Kyun, Jo Yeo-jeong, Choi Woo-Shik, Park So-Dam
Director: Bong Joon-Ho
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត