ពត៌មានពីភាពយន្ត

Midway

Roland Emmerich`s World War II action movie which, as told by the leaders and the sailors who fought it, tells the story of the Battle of Midway in World War II`s Pacific Theater.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 12 Nov 2019
Genre: Action / Historical
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Woody Harrelson, Luke Evans, Mandy Moore, Patrick Wilson, Ed Skrein
Director: Roland Emmerich
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត