ពត៌មានពីភាពយន្ត

ផ្ទះចុងភូមិ

When a young woman gets possessed by a supernatural entity, her brother and her fiance have to work together to save her. The woman`s mother tells them they have to take her to a pagoda deep in the forest but to get there, they have to go through a village that has a haunted house.

Language: Khmer
Subtitle: English
Classification: G
Release Date: 8 May 2019
Genre: Horror
Running Time: 100 Minutes
Distributor: Mohahang Production
Cast:
Director:
Format: 2D


[More] [Trailers] [English Synopsis]

ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត
Jwplayer movie page COKH


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត