ពត៌មានពីភាពយន្ត

Curses

This Thai horror movie is divided into three chapters. The first chapter, "Wicked", set during the reign of King Rama VI, tells of a village deep within a forest. It is plagued with unexplainable events that are believed to have been brought on by a curse. The second chapter, "Tattoo", is about a cruel curse that is embroidered through ink into the victim`s skin, forcing them to carry the curse until they die. In the third and final chapter, "Wife`s Curse", it follows a person who has accumulated damning curses to the point of no return, which no good deed can ever erase. His fate will be decided by those curses.

Language: Thai
Subtitle: NA
Classification: NA
Release Date: 12 Jul 2019
Genre: Horror
Running Time: 115 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: David Asavanond, Sonthaya Chitmanee, Chinawut Indracusin, Wanpiya Omsinnoppakul, Thana Chatborirak, Autrud Kongrasree
Director: Jit Kamnoedrat
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត