ពត៌មានពីភាពយន្ត

DreadOut

A group of students seek popularity by recording their adventures and uploading the videos on social media. For their latest video, they choose to film it at an abandoned apartment building, where they discover that one of the units is sealed off with police tapes. They enter the unit and find an old parchment. They make the mistake of reading it, as a portal suddenly opens up. It is a portal to the land of the dead and its guardians, which are supernatural creatures, are less than pleased to be disturbed by the group.

Language: Khmer
Subtitle: English
Classification: R18
Release Date: 15 Apr 2019
Genre: Horror
Running Time: 95 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Caitlin Halderman, Jefri Nichol, Marsha Aruan, Ciccio Manassero
Director: Kimo Stamboel
Format: 2D


[More] [Trailers] [English Synopsis]

ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត
Jwplayer movie page COKH


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត