ពត៌មានពីភាពយន្ត

London Sweeties

Pron is a young girl currently doing her internship. She has a weird habit of saying things backward and she also has a crush on a supervisor named Pop. When her sister Pen suddenly wants to get married to her foreign boyfriend in England, Pron finds herself having to make a trip to London. As she is not proficient in English, she is encouraged to take a basic English course. It is here that she meets a Thai mechanic, Bo, who sold his house to travel to London for his girlfriend; young Thai man Jude, who wants to visit London to find himself a girl and ends up falling in love with English girl Katie; and French teen Antoine, who is determined to hit on Pron despite not being able to speak English.

Language: Thai
Subtitle: English
Classification: G
Release Date: 19 Apr 2019
Genre: Comedy / Romance
Running Time: 95 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Maylada Susri, Kidakarn Chatkawmanee, Sireeporn Yoogthatat, Nattapong Chadpong, Natthasit Kotimanuswanich, Atchareeya Potipipittanakorn
Director: Kaiguan Team
Format: 2D


[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត