ពត៌មានពីភាពយន្ត

Satu Suro

Husband and wife Bayu and Adinda move to a house on the edge of town. There, the pregnant Adinda starts hallucinating and getting disturbed by spirits. After experiencing a severe contraction, Bayu takes her to a nearby hospital, where the doctor assures them that she is not ready to give birth yet. Bayu returns to their house to pick up stuff for her hospital stay but when he comes back to the hospital, he finds an old, abandoned building in its place. He is told by the local residents that the hospital has not been in operation for the past 15 years. Despite this and the strange sounds he hears, he is determined to search for his wife there.

Language: Khmer
Subtitle: English
Classification: NC15
Release Date: 22 Mar 2019
Genre: Horror
Running Time: 95 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Citra Kirana, Nino Fernandez, Alexandra Gottardo
Director: Anggy Umbara
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Trailers] [English Synopsis]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត