ពត៌មានពីភាពយន្ត

Extreme Job

A narcotics team, who is the ugly duckling of their police department, embarks on a risky mission involving an international drug deal. They take over a rundown chicken restaurant across the street from the drug gang`s safe house to keep a close eye on the gang. Things take an unexpected turn when one of the detectives reveals his culinary talents. With the restaurant turning famous overnight and customers flocking in, the team becomes more engrossed in frying chicken rather than catching the criminals. When the detectives miss the big drug deal due to this, they have no choice but to launch a desperate mop-up operation.

Language: Korean
Subtitle: English
Classification: NC15
Release Date: 15 Aug 2019
Genre: Action / Comedy
Running Time: 112 Minutes
Distributor: Mohanokor Media
Cast: Ryu Seung-Ryong, Lee Hanee, Jin Seon-Kyu, Lee Dong-Hwi, Gong Myung
Director: Lee Byeong-Heon
Format: 2D


[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត