ពត៌មានពីភាពយន្ត

នោរា

Norah travels to Phatthalung, one of the southern provinces of Thailand, with her parents who plan to set up their business there, which might change the livelihood of the locals. She ends up traveling back in time and meets a young man named Singhorn. She finds herself falling in love with the charming man who has mastered the art of dancing that he inherited from his mother. He also falls in love with her and their relationship turns into a legendary romance.

Language: Khmer
Subtitle: English
Classification: G
Release Date: 8 Feb 2019
Genre: Fantasy / Romance
Running Time: 100 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Jade-Angelica Fromento, Paisan Khunnu, Sonthaya Chitmanee
Director: Ekkachai Srivichai
Format: 2D


[More] [Trailers] [English Synopsis]

 

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត