ពត៌មានពីភាពយន្ត

Pee Nak

Anyone who wishes to be ordained as a monk at an old temple in the outskirts of the city is said to be cursed. The person will die by the wrath of the Pee Nak spirit before the ordination can be completed. For three young men, they have no choice but to ask for ordination there. Two of the men, Balloon and First, are gays who pledge to the deities that they would become monks if they won a lottery. The third man, Nong, is hoping to obtain better karma since his current life is very unlucky. His girlfriend has left him and he got cheated by his business partner. All three know of the Pee Nak curse but they can`t leave because anyone who steps out of the temple before his ordination will immediately die.

Language: Thai
Subtitle: English
Classification: NC15
Release Date: 23 May 2019
Genre: Comedy / Horror
Running Time: 109 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Vachiravit Paisarnkulwong, Bhuripat Vejvongsatechavat, Witthawat Rattanaboonbaramee, Atiwat Saengtien, Jannine Parawie Weigel, Chinawut Indracusin
Director: Phontharis Chotkijsadarsopon
Format: 2D


[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត