ពត៌មានពីភាពយន្ត

Mata Batin 2

Alia is now working and living at an orphanage, where she meets Nadia, a girl who also possesses inner eyes like her. Both she and Nadia can hear mysterious voices calling for help from somewhere in the house, which leads to them opening up a mysterious locked room. As it turns out, by opening that room, the two of them have unwittingly released a vengeful spirit called Darmah. Alia turns to her mentor Mrs. Windu for help in order to save the orphanage.

Language: Khmer
Subtitle: No Subtitle
Classification: NA
Genre: Horror
Running Time: NA
Distributor: Sabay MVP
Cast: Jessica Mila, Nabilah Ratna Ayu Azalia, Sophia Latjuba, Jeremy Thomas, Bianca Hello, Citra Prima
Director: Rocky Soraya
Format:


[More] [English Synopsis]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត