ពត៌មានពីភាពយន្ត

Hellboy

The movie is based on Mike Mignola`s graphic novels of the same name. The titular character, Hellboy, prepares himself to go up against an ancient sorceress that is bent on revenge and seeks to destroy all of mankind.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: R18
Release Date: 12 Apr 2019
Genre: Action / Adventure / Fantasy
Running Time: 120 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane, Daniel Dae Kim
Director: Neil Marshall
Format: 2D, 3D, IMAX 2D, IMAX 3D, 2D ATMOS


[More] [Trailers] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត