ពត៌មានពីភាពយន្ត

The Intruder

Young married couple Scott and Annie Russell buy their dream home in the beautiful Napa Valley from a mysterious and lonely widower, Charlie. However, even after moving out, Charlie still keeps returning to the house, interfering with their daily lives. He refuses to let go of the property and unknown to them, has concocted a deadly plan to take it back.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Genre: Thriller
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Dennis Quaid, Michael Ealy, Meagan Good, Joseph Sikora
Director: Deon Taylor
Format:


[More] [English Synopsis]

 

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត