ពត៌មានពីភាពយន្ត

Fighting With My Family

Everyone in the Bevis family is a professional wrestler, from parents Patrick and Julia to siblings Raya and Zak. The family usually wrestles in tiny venues. Problems arise when the brother and sister duo audition for WWE. They learn that becoming wrestling superstars demand more than they ever thought possible.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: G
Release Date: 1 Mar 2019
Genre: Comedy / Drama
Running Time: 109 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Florence Pugh, Jack Lowden, Nick Frost, Lena Headey, Vince Vaughn, Dwayne Johnson
Director: Stephen Merchant
Format: 2D


[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត