ពត៌មានពីភាពយន្ត

On The Basis Of Sex

Young mother Ruth Bader Ginsburg struggles for equal rights as she pursues her studies at Harvard Law School and faces the same sexism when she enters upon a legal career. The young lawyer had to overcome various ordeals in order to become a U.S. Supreme Court Justice, including bringing a groundbreaking case of gender discrimination before the Supreme Court, working the case pro bono with her husband.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: G
Release Date: 8 Mar 2019
Genre: Biography / Drama
Running Time: 120 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Sam Waterston
Director: Mimi Leder
Format: 2D


[More] [Trailers] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត