ពត៌មានពីភាពយន្ត

The Prodigy

Thinking that her son`s disturbing behaviours is caused by something supernatural, a concerned mother takes her son to a therapist, hoping to rid him of his demonic possession.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: R18
Release Date: 11 Feb 2019
Genre: Horror / Thriller
Running Time: 92 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Taylor Schilling, Jackson Robert Scott, Peter Mooney
Director: Nicholas McCarthy
Format: 35MM


[More] [Trailers] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត