ពត៌មានពីភាពយន្ត

Annabelle Comes Home

Paranormal investigators Ed and Lorraine Warren put Annabelle in their Artifacts room, hoping that this will seal the evil doll`s powers in there. However, Annabelle manages to wreak havoc anyway by awakening the evil in the room and setting the Warrens` young daughter, Judy, as its new target. Judy, along with her teenage babysitter cousin and the cousin`s friend, will have to go up against the evil doll.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 28 Jun 2019
Genre: Horror
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Mckenna Grace, Madison Iseman, Katie Sarife, Patrick Wilson, Vera Farmiga
Director: Gary Dauberman
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត