ពត៌មានពីភាពយន្ត

Suzzanna

Suzzanna and Satria live at home with three assistants. One day, when Satria goes abroad for work, four of his employees see this as an opportunity to rob his house. They get the chance when the house is left empty after Suzzanna and the assistants go out. Unfortunately, during the robbery, Suzzanna returns home alone. They end up murdering her and burying her body in the backyard. However, the next day, Suzzanna is back at home as if nothing happened the night before.

Language: Khmer
Subtitle: English
Classification: NC15
Release Date: 11 Apr 2019
Genre: Horror
Running Time: 126 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Luna Maya, Herjunot Ali, Clift Sangra, Teuku Rifnu Wikana
Director: Rocky Soraya, Anggy Umbara
Format: 2D


[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត