ពត៌មានពីភាពយន្ត

The Curse Of La Llorona

Set in 1970s Los Angeles, where the legendary ghost La Llorona roams the night. It is a female ghost in Mexican folklore who has lost her children and takes other lost children to make them as her own. Anna Garcia, a widowed social worker raising two kids, realises that the ghost has latched on to her and will stop at nothing to take away her children.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 19 Apr 2019
Genre: Horror / Mystery / Thriller
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Linda Cardellini, Patricia Velásquez, Sean Patrick Thomas, Raymond Cruz
Director: Michael Chaves
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Trailers] [English Synopsis]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។
   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត