ពត៌មានពីភាពយន្ត

Dragon Ball Super: Broly

After the Tournament of Power, Earth is peaceful. One day, Goku and Vegeta come across a new Saiyan warrior called Broly, who is not like any Saiyan they`ve encountered before. They do not know why he is on Earth when the destruction of Planet Vegeta was supposed to have wiped out almost all Saiyans. This encounter between the three Saiyans soon turns into a battle.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: G
Release Date: 12 Jul 2019
Genre: Action / Animation / Science Fiction
Running Time: 100 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Masako Nozawa, Ryo Horikawa, Ryusei Nakao, Bin Shimada
Director: Tatsuya Nagamine
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង]
[More] [Showtimes] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត