ពត៌មានពីភាពយន្ត

Stuber

Stu is a mild-mannered Uber driver who one night picks up a detective chasing after a bloodthirsty and sadistic terrorist. Suddenly Stu finds himself thrown into an unexpected adventure. He will have to work with his passenger while keeping himself unharmed and making sure that his high-class rating is maintained.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Genre: Action / Comedy
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Kumail Nanjiani, Dave Bautista, Iko Uwais, Mira Sorvino
Director: Michael Dowse
Format:


[More] [English Synopsis]

 

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត