ពត៌មានពីភាពយន្ត

The Knight Of Shadows: Between Yin And Yang

A legendary demon hunter works together with a group of friendly monsters to defend humanity from an inhuman invasion, after the boundary between the worlds of humans and monsters collapsed. The barrier holding back the kingdom of monsters has also opened, leading to village girls being kidnapped. When the demon hunter is trying to save the day, he encounters another demon hunter who is not fully human.

Language: Na
Subtitle: NA
Classification: NA
Release Date: 5 Feb 2019
Genre: Action / Fantasy
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Jackie Chan, Zhong Chuxi, Ethan Juan, Lin Peng
Director: Vash
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត