ពត៌មានពីភាពយន្ត

Shazam!

An ancient wizard bestows 14-year-old Billy the power to transform into an adult superhero. All the boy has to do is say the wizard`s name "Shazam!" and he is granted the powers of six ancient heroes. Solomon gives him wisdom, Hercules gives him strength, Atlas gives him stamina, Zeus gives him power, Achilles gives him courage and Mercury gives him speed. Billy is elated by his superpowers at first but soon finds it might be too much to handle when he has to step up and battle the evil Doctor Sivana.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 5 Apr 2019
Genre: Action / Adventure / Fantasy
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Grace Fulton
Director: David F. Sandberg
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Trailers] [English Synopsis]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។
   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត